• Leefbaarheid in Stad doorgaans goed en stabiel

  Het beeld van de leefbaarheid en veiligheid is redelijk constant. De verloedering is zichtbaar afgenomen, er zijn vooral minder vernielingen. In de ervaren overlast zien we een verslechterde stedelijke tendens. Dit blijkt uit de antwoorden van 7.336 stadjers die meewerkten aan de Wijkenquête leefbaarheid en veiligheid 2014.

  lees verder

   
   
 • Stadjers over energie

  De gemeente Groningen wil graag weten hoe bekend de initiatieven van de gemeente op het gebied van energiebesparing zijn. Daarnaast is de gemeente benieuwd naar de maatregelen die Stadjers al hebben genomen en welke zij zouden overwegen. Om hierachter te komen heeft de O&S Groningen het Stadspanel een aantal vragen gesteld over energie en energiebesparing.

  lees hier de rapportage

   
   
 • Het stadspanel over afvalinzameling

  Hoe kunnen we in de stad meer afval scheiden en hergebruiken; hoe tevreden is het Stadspanel over de afvalinzameling? In hoeverre scheiden mensen hun afval en is er verschil tussen bewoners van laagbouw en hoogbouw en tussen de verschillende wijken?

  lees hier het rapport

   
   
 • Werkgelegenheid neemt af

  In de gemeente Groningen is het aantal banen tussen april 2013 en april 2014 afgenomen met 1,3 procent. Dit is minder dan het jaar er voor. De crisis heeft zich vertaald in een daling van de werkgelegenheid tot 2014.

  lees hier het vlugschrift

   
   
 • Stadjers vinden fiets belangrijk

  De meeste mensen vinden hun fiets (zeer) belangrijk. Fietsen in Groningen krijgt een gemiddeld rapportcijfer van 6,9. In het kader van de nieuwe fietsstrategie van de gemeente Groningen, heeft O&S Groningen het Stadspanel uitgenodigd om een enquête over fietsen in de stad Groningen in te vullen. Hiernaast hebben ook mensen die buiten de stad wonen, maar wel in de stad Groningen fietsen, de mogelijkheid gekregen de enquête in te vullen.

  lees rapport

   
   
 • Armoedemonitor 2014 – Minima in Groningen.

  Voor het gemeentelijke armoedebeleid hebben wij onderzoek gedaan naar het aantal minima in Stad in 2014. Het aantal minima is vergeleken met voorgaande jaren ongeveer gelijk gebleven. Net als in 2013 groeit ongeveer één op de vijf kinderen op in armoede. Dit was in 2013 licht gestegen ten opzichte van 2012. Het grootste deel van de minimahuishoudens is alleenstaand. Alleenstaande ouders zijn bovendien sterk oververtegenwoordigd onder de minima. De minimahuishoudens concentreren zich in een paar wijken, vooral in de Oosterparkwijk, Beijum en Korrewegwijk/De Hoogte.

  lees hier het rapport