• Stadjers over energie

  De gemeente Groningen wil graag weten hoe bekend de initiatieven van de gemeente op het gebied van energiebesparing zijn. Daarnaast is de gemeente benieuwd naar de maatregelen die Stadjers al hebben genomen en welke zij zouden overwegen. Om hierachter te komen heeft de O&S Groningen het Stadspanel een aantal vragen gesteld over energie en energiebesparing.
  lees hier de rapportage

   
   
 • Afvalinzameling in Groningen

  O&S heeft een enquête voorgelegd aan het Stadspanel over afvalinzameling. De gemeente Groningen wil weten hoe en of er meer afval gescheiden en hergebruikt kan worden. We hebben gevraagd naar de tevredenheid over afvalinzameling. We hebben gekeken in hoeverre mensen hun afval scheiden en naar de naar verschillen tussen bewoners van laagbouw en hoogbouw en naar de verschillen tussen bewoners van de verschillende wijken. Tot slot konden er een aantal toekomstscenario’s over afvalinzameling beoordeeld worden.
  lees hier het rapport

   
   
 • Ontwikkeling werkgelegenheid Groningen 2013 - 2014

  In de gemeente Groningen is het aantal banen tussen april 2013 en april 2014 afgenomen met 1,3 procent. Dit is iets minder dan het jaar er voor. De crisis heeft zich vertaalt in een daling van de werkgelegenheid tot 2014.

  lees hier het vlugschrift

   
   
 • Stadjers over fietsen

  In het kader van de nieuwe fietsstrategie van de gemeente Groningen, heeft O&S Groningen het Stadspanel uitgenodigd om een enquête over fietsen in de stad Groningen in te vullen. Hiernaast hebben ook mensen die buiten de stad wonen, maar wel in de stad Groningen fietsen, de mogelijkheid gekregen de enquête in te vullen. De meeste mensen vinden hun fiets (zeer) belangrijk. Fietsen in Groningen krijgt een gemiddeld rapportcijfer van 6,9.
  lees rapport

   
   
 • Armoedemonitor 2014 – Minima in Groningen.

  Voor het gemeentelijke armoedebeleid hebben wij onderzoek gedaan naar het aantal minima in Stad in 2014. Het aantal minima is vergeleken met voorgaande jaren ongeveer gelijk gebleven. Net als in 2013 groeit ongeveer één op de vijf kinderen op in armoede. Dit was in 2013 licht gestegen ten opzichte van 2012. Het grootste deel van de minimahuishoudens is alleenstaand. Alleenstaande ouders zijn bovendien sterk oververtegenwoordigd onder de minima. De minimahuishoudens concentreren zich in een paar wijken, vooral in de Oosterparkwijk, Beijum en Korrewegwijk/De Hoogte.
  lees hier het rapport

   
   
 • Daklozenmonitor Groningen 2014

  Het aantal geregistreerde daklozen in de provincie Groningen is in de afgelopen jaren gestabiliseerd. In 2014 tellen we in totaal 874 geregistreerde daklozen in de provincie Groningen. Dat blijkt uit de Daklozenmonitor 2003-2014.

  lees document